30 November 2015, 20:21:39

Author Topic: อยากรู้รายละเอียดการเอารถมือสองจากประเทศอังกฤษมาใช้ในไทย  (Read 2346 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mvitz

 • Guest
เป็นรถminiเปิดประทุนมือสองขายล้านนึงไม่รู้เป็นไงบ้างพอดีเพื่อนฝากหาข้อมูลรถ5ปีแล้วเห็นเพื่อนเคยได้ยินว่า5ปีแล้วไม่ต้องเสียภาษีไม่รู้จริงเปล่าอยากรบกวนหาข้อมูลหน่อยครับว่าต้องทำไงบ้างแล้วจะต้องเสียภาษีเท่าไรจะคุ้มไหมขอบคุณมากครับ

Offline MR.TEN WHATEVER

 • Mr.Ten Whatever
 • Senior Member
 • *****
 • Posts: 2,939
 • Gender: Male
การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลแบบถาวร
รถยนต์นั่งใหม่ทุกประเภท  ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศ  สามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ และไม่จำกัดจำนวน  ยกเว้นรถที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3,500 กก. 
ผู้นำเข้าต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ( สมอ.)  โทร  02 202 3331
รถยนต์นั่งใช้แล้ว   ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  โทร 02 547 4804  และถ้ารถมีน้ำหนักไม่เกิน 3,500 กก.  ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ( สมอ.)  ด้วย

คำเตือน      รถยนต์นั่งใช้แล้วจะต้องได้รับใบอนุญาตการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ 
         กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันเรือเข้า  มิฉะนั้นจะถูกปรับร้อยละ 10  ของราคาของ                       ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท   แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

1. หลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์นั่งเก่าใช้แล้วแบบถาวร

     (1) นำเข้ามาใช้ได้เองเพียงคนละ 1 คัน
     (2) กรณีเป็นชาวต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือ    อนุญาตการเข้าเมืองจากกองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และใบอนุญาตทำงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมาแสดงในการนำเข้าด้วย
     (3) กรณีชาวไทยมีคู่สมรสเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นคู่สมรสและนำรถยนต์เข้ามาเพื่อมีภูมิลำเนาในประเทศไทย รวมทั้งผู้นำเข้าต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต์คันนั้นระหว่างอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์จนถึงวันที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
      (4) กรณีเป็นชาวไทย ต้องเป็นชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วเดินทางกลับมามีภูมิลำเนาในประเทศไทย และถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์คันนั้นระหว่างอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน  และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมการนำเข้ารถยนต์แบบถาวร
     (1) เอกสารทั่วไป
               ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนา 3 ฉบับ
               ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
               เอกสารการซื้อขายรถยนต์ (ถ้ามี)
               ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1)
               ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
               เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ
     (2) เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว
               ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
               หนังสือเดินทาง กรณีย้ายภูมิลำเนา
               ทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนการใช้งานที่ต่างประเทศมาแล้ว
               ใบอนุญาตการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

3. ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ

     (1) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนยื่นใบขนสินค้าพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงาน/ด่านศุลกากรที่นำเข้า
     (2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว   จะออกเลขที่ใบขนสินค้า   และประเมินค่าภาษีอากรที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระ
     (3) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนไปชำระเงินค่าภาษีอากรที่ฝ่ายบัญชีและอากร
     (4) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับของออกจากอารักขาศุลกากร

4.  หลักเกณฑ์การประเมินอากร กรมศุลกากรกำหนดเกณฑ์การประเมินราคาโดยใช้ราคา  CIF  (ราคา+ค่าประกันภัย+ค่าขนส่ง)   เป็นฐานการประเมินอากรขาเข้าโดยมีวิธีการคิด ดังนี้
4.1   ราคา 
4.1.1   ให้ใช้ราคารถยนต์ใหม่ที่ตัวแทนผู้ผลิตรถยนต์นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก                 
            ราชอาณาจักรของผู้ผลิตรถยนต์
4.1.2   กรณีไม่มีราคาตามข้อ  4.1.1   ให้ใช้ราคาในหนังสือ PARKERs  CAR PRICE   
           GUIDE,  JAPANESE CAR   และ WHAT CAR?
4.1.3   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบใหม่ของรถยนต์
           ผิดไปจากสภาพเดิม   ให้ประเมินราคาโดยคำนึงถึงส่วนนั้นๆด้วย
4.1.4  กรณีที่รถยนต์มีสภาพบุบสลายเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการใช้งานตามปกติ  เช่น 
          รถถูกชน  รถคว่ำ  ไฟไหม้   เป็นต้น    ให้พิจารณาลดราคาลงตามควรแก่กรณี
4.1.5   รถยนต์เก่าใช้แล้ว จะกำหนดส่วนลดตามระยะเวลาที่จดทะเบียนให้  ดังนี้

Airlines ticket &travel agency:Freight forwarder by sea and air,warehouse ,logistic. Call:0851139968

Offline MR.TEN WHATEVER

 • Mr.Ten Whatever
 • Senior Member
 • *****
 • Posts: 2,939
 • Gender: Male
    อัตราส่วนลดราคารถยนต์นั่งใช้แล้ว
1.จดทะเบียนใช้แล้ว   ไม่เกิน   -   2 เดือน   -   -   -   หักส่วนลด   2.50%
  2. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   -   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   -   4 เดือน   หักส่วนลด   5.00%
  3. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   -   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   -   6 เดือน   หักส่วนลด   7.50%
  4. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   -   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   -   8 เดือน   หักส่วนลด 10.00 %
  5. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   -   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   -   10 เดือน   หักส่วนลด 12.50 %
  6. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   -   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   1 ปี   -   หักส่วนลด 15.00 %
  7. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   1 ปี   -   แต่ไม่เกิน   1 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 16.67 %
  8. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   1 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   1 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 18.33 %
  9. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   1 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   1 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 20.00 %
10. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   1 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   1 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 21.67 %
11. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   1 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   1 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 23.33 %
12. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   1 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   2 ปี   -   หักส่วนลด 25.00 %
13. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   2 ปี   -   แต่ไม่เกิน   2 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 26.67 %
14. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   2 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   2 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 28.33 %
15. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   2 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   2 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 30.00 %
16. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   2 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   2 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 31.67 %
17. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   2 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   2 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 33.33 %
18. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   2 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   3 ปี   -   หักส่วนลด 35.00 %
19. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   3 ปี   -   แต่ไม่เกิน   3 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 36.67 %
20. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   3 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   3 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 38.33 %
21. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   3 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   3 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 40.00 %
22. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   3 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   3 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 41.67 %
23. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   3 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   3 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 43.33 %
24. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   3 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   4 ปี   -   หักส่วนลด 45.00 %
25. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   4 ปี   -   แต่ไม่เกิน   4 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 46.67 %
26. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   4 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   4 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 48.33 %
27. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   4 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   4 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 50.00 %
28. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   4 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   4 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 51.67 %
29. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   4 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   4 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 53.33 %
30. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   4 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   5 ปี   -   หักส่วนลด 55.00 %
31. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   5 ปี   -   แต่ไม่เกิน   5 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 55.83 %
32. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   5 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   5 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 56.67 %
33. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   5 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   5 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 57.50 %
34. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   5 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   5 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 58.33 %
35. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   5 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   5 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 59.17 %
36. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   5 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   6 ปี   -   หักส่วนลด 60.00 %

37. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   6 ปี   -   แต่ไม่เกิน   6 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 60.50 %
38. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   6 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   6 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 61.00 %
39. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   6 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   6 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 61.50 %
40. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   6 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   6 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 62.00 %
41. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   6 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   6 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 62.50 %
42. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   6 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   7 ปี   -   หักส่วนลด 63.00 %
43. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   7 ปี   -   แต่ไม่เกิน   7 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 63.50 %
44. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   7 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   7 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 64.00 %
45. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   7 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   7 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 64.50 %
46. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   7 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   7 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 65.00 %
47. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   7 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   7 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 65.50 %
48. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   7 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   8 ปี   -   หักส่วนลด 66.00 %
49. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   8 ปี   -   แต่ไม่เกิน   8 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 66.33 %
50. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   8 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   8 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 66.67 %
51. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   8 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   8 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 67.00 %
52. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   8 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   8 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 67.33 %
53. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   8 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   8 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 67.67 %
54. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   8 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   9 ปี   -   หักส่วนลด 68.00 %
55. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   9 ปี   -   แต่ไม่เกิน   9 ปี   2 เดือน   หักส่วนลด 68.33 %
56. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   9 ปี   2 เดือน   แต่ไม่เกิน   9 ปี   4 เดือน   หักส่วนลด 68.67 %
57. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   9 ปี   4 เดือน   แต่ไม่เกิน   9 ปี   6 เดือน   หักส่วนลด 69.00 %
58. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   9 ปี   6 เดือน   แต่ไม่เกิน   9 ปี   8 เดือน   หักส่วนลด 69.33 %
59. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   9 ปี   8 เดือน   แต่ไม่เกิน   9 ปี   10 เดือน   หักส่วนลด 69.67 %
60. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   9 ปี   10 เดือน   แต่ไม่เกิน   10 ปี   -   หักส่วนลด 70.00 %
61. จดทะเบียนใช้แล้ว   เกินกว่า   10 ปี   -   -   -   -   ประเมินราคาตามสภาพรถ
                     
« Last Edit: 30 October 2009, 03:10:03 by killer of doom »
Airlines ticket &travel agency:Freight forwarder by sea and air,warehouse ,logistic. Call:0851139968

Offline MR.TEN WHATEVER

 • Mr.Ten Whatever
 • Senior Member
 • *****
 • Posts: 2,939
 • Gender: Male
4.2  ค่าประกันภัย  
4.2.1  กรณีที่มีการประกันภัยก่อนวันเรือเข้าในราชอาณาจักรให้ใช้ค่าประกันภัยตามที่จ่ายจริง
4.2.2  กรณีที่ไม่มีหลักฐานการประกันภัยตามข้อ 4.2.1ให้ถือเกณฑ์ 1% ของราคาประเมิน FOB
      
4.3  การกำหนดค่าระวางบรรทุก
4.3.1   กรณีที่มีค่าระวางบรรทุกล่าสุดที่ตัวแทนของผู้ผลิตรถยนต์นำเข้า  ก็ให้ใช้ค่าระวาง
           บรรทุกดังกล่าว
4.3.2  กรณีที่ไม่มีค่าระวางบรรทุกตามข้อ 4.3.1  ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกสูงสุดที่ใช้เป็น
          เกณฑ์ประเมินก่อนหน้าภายในระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือน ของรถยนต์ประเภท        
          และชนิดเดียวกัน   ถ้าไม่มีค่าระวางบรรทุกดังกล่าว  ให้หัวหน้าฝ่ายการนำเข้า  หรือ  
          นายด่านศุลกากรพิจารณา ตามความเหมาะสม
4.3.3  กรณีที่ไม่มีค่าระวางบรรทุกตามข้อ 4.3.1 และข้อ 4.3.2  ให้เปรียบเทียบกับค่าระวาง
          บรรทุกสูงสุดที่ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินของรถยนต์ต่างรุ่นกันที่เคยนำเข้ามาก่อนหน้า
          ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  โดยพิจารณาถึงน้ำหนักรูปร่าง ลักษณะของตัวรถ  
          และเมืองกำเนิดที่ใกล้เคียง ถ้าไม่มีค่าระวางบรรทุกดังกล่าว   ให้หัวหน้าฝ่ายการ    
          นำเข้า  หรือนายด่านศุลกากรพิจารณาตามความเหมาะสม
4.3.4  กรณีที่ค่าระวางบรรทุกตามสำแดงสูงกว่าค่าระวางบรรทุกตามข้อ 4.3.2 และข้อ  
          4.3.3  ให้ใช้ ค่าระวางบรรทุกที่สูงกว่าดังกล่าวเป็นเกณฑ์ประเมิน
4.3.5  กรณีนำเข้ามาทางอากาศยาน  ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานตามที่จ่ายจริง
         ในกรณีที่ไม่ทราบค่าระวางบรรทุกของอากาศยานให้ใช้ค่าระวางบรรทุกจากบริษัท      
          การบินนั้น
4.3.6  กรณีไม่สามารถหาค่าระวางบรรทุกตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  ให้ถือเกณฑ์ 10% ของ ราคาประเมิน FOB

ข้อมูลสรุปเพิ่มเติม

ประเภท               ขนาดเครื่องยนต์             อากรศุลกากร (ร้อยละ)   อัตราภาษีอากรรวมประมาณ(ร้อยละ)
รถยนต์นั่ง(พิกัด 87.03)   ไม่เกิน  2,000  CC               80                    188
          2,001  CC  ไม่เกิน  2,500 CC               80                    213
         2,501  CC  ไม่เกิน  3,000 CC                       80                    244
                            3,001 CC  ขึ้นไป               80                    328

ตัวอย่างวิธีคิดอัตราอากรรวมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

     •  ถ้าราคา CIF ของรถยนต์นั่ง    =   100
    •  อากรขาเข้า    =   80%
    •  ภาษีสรรพสามิต    =   35%
    •  ภาษีเพื่อมหาดไทย   =   10%
    •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   =   7%

วิธีคำนวณ

 1. อากรขาเข้า    =  (ราคา CIF x อัตราอากรขาเข้า)
=  (100 x 0.80)
=  80
  
  2. ภาษีสรรพสามิต    =  (ราคา CIF + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีสรรพสามิต/ 1-(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)
=  (100 + 80) x 0.35/ 1-(1.1 x 0.35)
=  180 x 0.5691057
=  102.439

3. ภาษีเพื่อมหาดไทย    =  ภาษีสรรพสามิต x อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย
=  102.439 x 0.1
=  10.2439

4. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม    =  ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
=  100 + 80 + 102.439 + 10.2439
=  292.6829
 
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม    =  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
=  292.6829 x 0.07
=  20.4878

รวมอัตราอากรทั้งหมด = 1 + 2 + 3 + 5 = 213.171

หมายเหตุ
1.อัตราภาษีอากรรวมของรถยนต์ และจักรยานยนต์  หมายถึง อากรศุลกากร + ภาษีสรรพสามิต +   ภาษีเพื่อมหาดไทย + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.อัตราภาษีอากรรวมของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า  หมายถึงอากรศุลกากร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3.รถยนต์นั่ง  และรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว   ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ   ก่อนการนำเข้า    ติดต่อโทร  02 547 4804สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
      เมษายน 2550

หรือหาดูเพิ่มเติมในGOOGLE ก็ได้ครับ :)
« Last Edit: 30 October 2009, 03:05:49 by killer of doom »
Airlines ticket &travel agency:Freight forwarder by sea and air,warehouse ,logistic. Call:0851139968Offline JOKE บ้านโป่ง

 • ข้าวต้ม รอบดึก
 • Senior Member
 • *****
 • Posts: 3,972
 • Gender: Male
 • สวัสดีครับพี่น้อง
  • www.logliftor.com
โอโห ละเอียดยิบ ข้อมุลดีมากกกกเลยครับ


 


Partners: byte.in.th | gun.in.th | market.in.th | malaiwan.com | narak.com | saranair.com | sawasdee.org | supraclub.net | thaiirc.in.th | thailinux.org | thaiweb.net |
Links: Domain | Games | Ideas Wash & Wax | TuneSpeed | YATT | NungLen | E Class Club |