Topic started by: optimist on 11 February 2016, 21:27:50

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=364695.0

[::SIAMSPEED::] => Classified => Buy & Sell: Others => Others

Title: อิฐมอญ-จำหน่ายอิฐมอญ อิฐมอญก้อนใหญ
Post by: optimist on 11 February 2016, 21:27:50
จำหน่ายอิฐมอญ (http://www.xn--e3cf5c4bc3b.net) อิฐมอญก้อนใหญ่ ขายส่งอิฐมอญ อิฐแดง อิฐมอญแดง อิฐแดงก้อนใหญ่ อิฐมอญ 3 รู (http://www.xn--e3cf5c4bc3b.net) อิฐมอญสามรู รับควบคุมงานก่อสร้าง รับบริหารโครงการก่อสร้าง บริการตรวจรับบ้าน ตรวจสอบงานก่อสร้าง
(http://www.อิฐมอญ.net/images/editor/2.jpg)

(http://www.อิฐมอญ.net/images/editor/7.jpg)
ขายส่งอิฐ มอญก้อนใหญ่ราชบุรี โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่ (http://www.xn--e3cf5c4bc3b.net)ราชบุรี ปริมาณการใช้ต่อตารางเมตร 34 ก้อน ข้อดีของอิฐมอญก้อนใหญ่ ก้อนอิฐตรง ไม่โก่งงอ ก่อตรงและประหยัด ทั้งเวลา ปูน ทราย และแรงงาน ลดต้นทุนในการก่อสร้าง


อิฐมอญก้อนใหญ่พิเศษนครศรีธรรมราช โรงงานอิฐมอญนครศรีธรรมราช ปริมาณการใช้ต่อตารางเมตร 25 ก้อน ข้อดีของอิฐมอญก้อนใหญ่ ก้อนอิฐตรง ไม่โก่งงอ เนื้ออิฐแน่น แข็ง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมนี อัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำให้อิฐแข็ง รับแรงบีบได้มากกว่าอิฐมอญ (http://www.xn--e3cf5c4bc3b.net)ทั่วไป อิฐได้ขนาดทุกก้อน ประหยัดปูนก่อ และประหยัดปูนฉาบ ช่วยแก้ปัญหาผนังแตกลาย


จำหน่าย อิฐมอญก้อนใหญ่ ราคาส่งทั่วประเทศ จำหน่ายอิฐมอญคุณ